نور لینکونه

انګلیسيد فرانسې دد آلمان دایټالویپرتګاليروسیاسپانوی