زيمنس

انګلیسيد فرانسې دد آلمان دایټالویپرتګاليروسیاسپانوی