د تماس سره اړیکه

انګلیسيد فرانسې دد آلمان دایټالویپرتګاليروسیاسپانوی